architektura
odc. 1. Omówienie podstawowych pojęć z historii architektury odc. 2. Historia tworzenia się doktryny konserwacji i ochrony zabytków odc. 3. Omówienie rozwoju historycznego problematyki konserwacji i ochrony zabytków odc. 4. Polskie i europejskie przepisy prawa dotyczące ochrony zabytków odc. 5. Przepisy prawa zawarte w ustawie o ochronie zabytków odc. 6. Kontynuacja omówienia przepisów prawa zawartych w ustawie o ochronie zabytków odc. 7. Kontynuacja omówienia przepisów prawa zawartych w ustawie o ochronie zabytków odc. 8. Definicje wybranych pojęć z zakresu konserwacji zabytków odc. 9. Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków odc. 10. Kontrola obiektów zabytkowych odc. 11. Znaczenie pojęcie „ewidencja zabytków” odc. 12. Planowaniu prac i robót przy zabytkach odc. 13. Zagadnienie ryzyka przy planowaniu odc. 14. Przygotowaniu dokumentacji w przypadku podjęcia działań inwestycyjnych odc. 15. Przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków odc. 16. Przygotowanie projektu budowlanego odc. 17. Błędy w projektach budowlanych odc. 18. Społeczna opieka nad zabytkami odc. 19. Warunki techniczne, obowiązujące w budownictwie odc. 20. Odstępstwa od warunków technicznych odc. 21. Rewitalizacja odc. 22. Gminny program rewitalizacji odc. 23. Rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego odc. 24. Opracowanie programu opieki nad zabytkami odc. 25. Kontynuacja omawiania programu opieki nad zabytkami odc. 26. Omówienie poszczególnych części projektu programu opieki nad zabytkami odc. 27. Przykład konkretnego wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami odc. 28. Kontynuacja omówienia elementów wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami odc. 29. Przykład konkretnego gminnego programu opieki nad zabytkami odc. 30. Przygotowania planu działań społecznego opiekuna zabytków odc. 31. Działania w zakresie public relations odc. 32. Kontynuacja omawianie działania public relations odc. 33. Zabiegi konserwatorskie wykonywane przy zabytkach odc. 34. Kontynuacja opisu zabiegów konserwatorskich przy zabytkach odc. 35. Tryb udzielania dotacji na prace przy zabytkach